Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Sjukvårdspersonal – mer information

Nedan finner du användbara länkar

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Du som jobbar inom sjukvård hittar här bland annat information om patientsäkerhet, nationella riktlinjer, föreskrifter och allmänna råd, statistik och mycket mer. Läs mer här

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt reglerna för det statliga tandvårdsstödet. TLV ansvarar också för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriva tillsyn. Läs mer här

Rödbok har tagits fram av Nationella Diabetesteamet som består av Svenska Diabetesförbundet, Svensk Förening för Diabetologi, Barnläkarföreningens Delförening för Endokrinologi och Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, Dietisternas Riksförbund Referensgrupp för Diabetes.

Syftet med denna skrift Rödbok är att upplysa framförallt beslutsfattare, personer med diabetes och allmänhet om vad hypoglykemi är, hur det kan förebyggas och behandlas. Läs mer här

Diabetolognytt, SFD Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi. Här kan du läsa om nyheter inom diabetesvården, nya riktlinjer och mer.  Läs mer här

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera Sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes.

SFSD:s uppgift är:

  • att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom diabetesvården
  • att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska- och omvårdnadsvetenskapliga forskningen inom diabetesvården
  • att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet
  • att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende diabetesvården i Sverige
  • att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt, som har betydelse för diabetesvårdens utveckling Läs mer här

Nationella Diabetesteamet (NDT) https://www.diabetes.se/om-oss/samverkan/ndt/

Diabetesförbundet: https://www.diabetes.se/

Nationella programrådet för diabetes: https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html

EASD: https://www.easd.org/

ATTD: http://www.attd.kenes.com/2018/Pages/default.aspx#.Wk58AYVwGEc